Strøm, varmt forbruksvann & fjernvarme - diverse informasjon

Alle leiligheter er knyttet til borettslagets fellesavtale for levering av strøm, fjernvarme og varmt forbruksvann. Techem står for den årlige avlesningen av beboernes forbruk og avlesningen skjer ved årsskiftet, det vil da bli utført en avregning av Techem i løpet av første kvartal.

Pr i dag (november 2016) har borettslaget felles anlegg for fordeling av strøm, fjernvarme og varmt forbruksvann og det er ikke mulig for den enkeltge andelseier/beboer å opprette egne avtaler om levering av strøm, fjernvarme og varmt forbruksvann.

Sikringsskapet er utstyrt med automatsikringer av type Moeller Xpole . Hvis sikringen er løst ut, settes den på igjen ved å presse hendelen opp. Dersom dette ikke går har det oppstått en feil og elektriker må kontaktes. Kursfortegnelse som viser utgående kurser og kablenes dimensjoner er festet på innsiden av døra.

Jording og jordfeilbryter
Jordingsbolter er montert i grunnmur. Fra hver bolt er det lagt jordledning til hovedtavle. Ledningen følger stigeledningene til hovedtavler og sikringsskapet i den enkelte leilighet. Skapet er utstyrt med jordfeilbrytere som kobler ut strømmen i løpet av millisekunder hvis det skulle oppstå en feil. Bryterne er dimensjoner for å beskytte mot farlig strømgjennomgang og jordfeil/ "strøm på avveie".

NB! Jordfeilbryter bør testes minste en gang pr. måned. Trykke på den lille knappen i fronten av bryteren, den skal da løse ut. Jordfeilbrytereren resettes ved å skyve hendelen tilbake til utgangsstillingen.

Stikkontakter/brytere har brannvern og er jordet. På badet er kontakten av fabrikat Elko, i andre rom av fabrikat Eljo. Monterte brytere er av fabrikat Eljo.

Internkontroll , i flg § 9 i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) har du som eier/bruker ansvar for vedlikehold og plikt til å forvisse deg om at anlegg i leiligheten til en hver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene som gjelder. Visuell kontroll av anlegget skal utføres i forbindelse med internkontrollen i borettslaget ved årsskiftet.

Kontroll av blokkenes fellesanlegg skjer i forbindelse med styrets vernerunde ved årsskiftet.