Husordensregler og vedtekter - hvorfor trenger vi det?

Målsettingen for styrets arbeid er at Turbinen borettslag skal være ett lite, velfungerende minisamfunn med beboere som 'bryr' seg og viser hensyn og omtanke for naboene.

Ett borettslag er ikke ett idealsamfunn der alt ordner seg av seg selv, så i likhet med samfunnet ellers må vi ha leveregler som overholdes. Reglene, som du finner i vedtekter og husordensregler, er vedtatt av borettslagets generalforsamling, det vil si av deg og meg.

Vedtektene og husordensreglenes bestemmelser er en del av andelseiers kjøpsavtale og alle er forpliktet til å rette seg etter dem og gjentatte brudd på reglene kan i verste fall medføre oppsigelse av boretten.

Da det ikke er mulig å få med alle mellommenneskelige forhold innen rammen av vedtekter og husordensregler, kan det oppstå tvilstilfeller og styret må da vurdere det aktuelle tilfellet ut fra hovedintensjonene bak vedtekter og husordensregler; å legge forholdene til rette for et best mulig bomiljø for alle.

Og her er lenke til loven som regulerer livet i borettslaget Lov om borettslag