Styrende organer i borettslaget

Generalforsamlingen, er borettslagets øverste myndighet og alle andelseiere i borettslaget har rett til å møte.Vedtak fattet av generalforsamlingen er bindende for både styret og andelseiere.

Styret informerer om dato for generalforsamling og frist for innsending av saker til behandling innen utgangen av januar.

"Ingen sak for liten, ingen sak for stor" - alle saker som vedrører borettslaget kan tas opp. Sak som ønskes behandlet må være styret i hende innen fristens utløp.Generalforsamling avholdes i mai/juni hvert år.

Styret er borettslagets utøvende organ og består av styreleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. Borettslagets valgkomité arbeider fram forslag til styremedlemmer/ varamedlemmer som legges fram for generalforsamlingen.

Borettslaget - lover og regler
Driften av borettslaget er regulert i Lov om borettslag og i borettslagets vedtekter og husordensregler.