Bruksoverlating/framleie/utleie

Ved alle former for bruksoverlating (framleie), også innen familien, skal styrets godkjennelse foreligger før ny bruker tar leiligheten i bruk. Skjemaene du trenger for å søke om bruksoverlating får du ved å henvende deg til borettslagets forvaltningskonsulent hos OBOS. 

Bruksoverlating er regulert i Lov om borettslag, kapittel 5. "Bustadene - II Overlating av bruken til andre" og i borettslagets vedtekter. Styret kan nekte godkjenning av ny bruker dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det, eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier, jamfør borettslagslovens § 4-4.
Videre er det en del kriterier som må være oppfylt hvis andelseier ønsker å leie ut leiligheten i borettslaget (jamfør §§ 5-3 til 5-10):

 • Andelseier eller medlemmer av andelseiers familie har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene - godkjennes for bruksoverlating/framleie i inntil tre år.

 • eller

 • Andelseier skal være midlertidig borte som følgje av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner - godkjennes i utgangspunktet for tre år, kan i spesielle tilfeller forlenges med ytterligere tre år

  eller

 • Framleier er andelseiers ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseier eller ektemake - ikke tidsbestemt utleie

  eller

 • Andelseier er en juridisk person (i følge borettslagets vedtekter med tilknytning til stat, fylkeskommune eller kommune) - ikke tidsbestemt utleie

  eller

 • det gjelder bruksrett som noen har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd - ikke tidsbestemt utleie

Også ved bruksoverlating skal andelseier være lett tilgjengelig for kommunikasjon med styret så husk å oppgi kontaktinformasjon som styret kan nå deg på.

Endring av bruker når bruksoverlating er innvilget
Skjer det endring i leieforholdet, for eksempel registrert bruker flytter ut og andelseier ønsker å leie ut til en ny bruker, skal ny søknad sendes til styret via borettslagets forvaltningskonsulent hos OBOS før ny leieboer flytter inn.