Gjeld - nedbetaling ved bruk av IN-ordning

Andelseierne har valgt å slutte seg til OBOS 'IN-ordning' som innebærer at den enkelte andelseier gis adgang til å foreta nedbetaling av hele eller deler av sin andel av fellesgjelden. For å kunne nedbetale på din andel av lånet må du ha inngå en egen avtale om dette med borettslaget v/ OBOS. Inngått avtale gir deg anledning til å innbetale minimum kr 60 000 senest 10 dager før hovedforfallene for borettslagets lån; 1/6 og 1/12. Ved inngåelse av avtale påløper ett engangsgebyr til OBOS for administrasjon og oppfølging av avtalen.

Ønsker du å delta i IN-ordningen må du ta kontakt med OBOS Forvaltning v/ borettslagets forvaltningskonsulent senest 1 måned før hovedforfallene for å få tilsendt 'Avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld' og giro på det beløpet som ønskes innfridd.

Ved hel eller delvis nedbetaling vil du få redusert dine kapitalutgifter (andel av renter og avdrag) som kreves inn gjennom felleskostnadene(husleien).

IN-ordningen er bare mulig å benytte når borettslaget har valgt flytende rente på sine lån. Tilsluttet IN-ordning betaler du til en hver tid påløpte renter av felleslånene. Skjer det renteendringer i perioden det allerede er beregnet husleie for, vil endringene fremkomme på blanketten for første innbetaling i neste beregningsperiode.